دومین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی و به‌منظور پاسداشت یاد و خاطره استاد محمد قهرمان، اقدام به برگزاری دوره دوم این جایزه کرده است.
2018-10-14 15:55:11

تمدید مهلت ارسال مقاله به اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران

مهلت ارسال اصل مقاله به اولین همایش مطالعات نام‌شناسی ایران تا 26 آبان سال جاری تمدید شد.
2018-10-14 15:32:14

بیست گفتار دربارۀ حکمت و عرفان

خطابه يا سخنوري فني است كه شنونده را بدان بر منظوري ترغيب و به سخني اقناع كنند، و آن قياسي مركب از مقدمات مقبول يا مظنون باشد.
2018-10-14 14:47:41

شمارۀ 36 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسی

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ کاوش نامۀ زبان و ادبیات فارسی (سال نوزدهم، شماره 36، بهار و تابستان 1397) به صاحب امتیازی دانشگاه یزد منتشر شد.
2018-10-14 12:30:03

شماره چهارم نشریۀ نامه فرهنگستان علوم منتشر شد

جدیدترین شماره مجله نامه فرهنگستان علوم به مدیرمسئولی رضا داوری اردکانی و سردبیری سید مصطفی محقق داماد منتشر شد.
2018-10-14 11:12:45

مبانی دستور شناختی

دستور شناختی یک چارچوب نظری است که ساختار زبان را به مثابۀ محصول شناخت و برهم کنش اجتماعی توصیف می کند.
2018-10-13 15:38:27

دیباج الاسماء منتشر شد

کتابخانه مجلس شورای اسلامی، دارای یکی از مخازن ارزشمند آثار و مآثر اسلامی و ایرانی در جهان اسلام است.
2018-10-13 14:16:53

مجلد چهارم فهرست اسناد تاریخی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

مجلد چهارم فهرست اسناد تاریخی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران منتشر شد.
2018-10-13 13:42:37

عجایب الدنیا

عجایب الدنیا کتابی است از این محدث تبریزی که در نیمۀ اول قرن هفتم هجری تألیف شده است.
2018-10-13 12:06:39

یادِ «دبیر» دیرین ِادبیات ایران

یادِ «دبیر» دیرین ِادبیات ایران - فرهاد طاهری ( نویسنده و پژوهشگرتاریخ معاصر ایران ).
2018-10-13 10:59:39

صفحه‌ها