اخبار میراث | مرکز پژوهشی میراث مکتوب

«قند پارسی» در دهلی نو

قند پارسی، فصلنامه فرهنگ، زبان و ادب فارسی (شمارۀ 78 – 75، بهار – زمستان 1396 ه.ش) توسط مرکز تحقیقات فارسی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، منتشر شد.
2018-08-01 14:30:42

آغاز به کار فروشگاه اینترنتی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

فروشگاه اینترنتی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با هدف ارائۀ آسان تر آثار این مؤسسه به مخاطبان، کار خود را آغاز کرد.
2018-08-01 12:09:09

شمارۀ 47 و 48 فصلنامۀ دریچه

شمارۀ جدید فصلنامۀ دریچه (سال سیزدهم، شمارۀ 47 و 48، تابستان 1397) منتشر شد.
2018-08-01 11:30:35

کتاب شناسی انتقادی اوراد سیدعلی همدانی

نسخ خطی متعددی از اوراد فتحیۀ سیدعلی همدانی و شروح و گزیده های آن در ایران وجود دارد که محققان فقط یک نسخه اوراد فتحیه، دو نسخه رسالۀ الاوراد و یک نسخۀ اسناد اوراد فتحیه اشاره کرده اند.
2018-08-01 10:05:59

فراخوان کنگرۀ ملی فرهنگ وادبیات فارسی

فراخوان کنگرۀ ملی فرهنگ وادبیات فارسی اعلام شد.
2018-07-31 14:41:53

هلندیان درجزیره خارک

کتاب «هلندیان درجزیره خارک» که در پرتو اندیشه و ذوق سرشار و کوشش‌های ایران‌شناس گرانسنگ هلندی آقای دکتر ویلم فلور پدید آمده است .
2018-07-31 12:35:43

بخارای تابستانی منتشر شد

یکصد وبیست وپنجمین شماره مجله بخارا شماره ۱۲۵ (مرداد ـ شهریور ۱۳۹۷) منتشر شد.
2018-07-31 11:23:10

جستاری در شناخت نوع ادبی دستورنامه و آثار آن

در خصوص بزرگان تاریخ نظیر شاهان، وزرا، رجال سیاسی، ادبا، فقها، علما و... از دیرباز تا كنون آثار مستقلی تدوین و تصنیف شده و بعضاً نیز در مطاوی آثارتاریخی و كتابشناسی بدان ها پرداخته شده است.
2018-07-31 10:58:21

منهاج البيان في ما يستعمله الانسان

منهاج البیان فی یستعمله الانسان کتابی است در داروشناسی و داروسازی، شامل ادویۀ مفرده و مرکبه و اغذیه و اشربه و شیوۀ اختلاط و امتزاج آنها که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.
2018-07-30 15:09:49

کشکول در گام نهم

نهمین شماره کشکول، فصلنامۀ تخصصی اسناد و نسخه های خطی مناطق کردنشین در بهار 1397 منتشر شد.
2018-07-30 13:12:22

صفحه‌ها