کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی

کتاب «چهارخطی» نوشتۀ سید علی میرافضلی منتشر شد.
2018-04-18 11:05:41

مازندران در اسناد امین الضرب

کتاب حاضر، مازندران در اسناد امین الضرب، دهمین جلد از مجموعۀ اسناد خاندان مهدی است که منتشر می شود.
2018-04-17 15:39:40

استاد غلامحسین صدری افشار دار فانی را وداع گفت

استاد غلامحسین صدری افشار، نویسنده، فرهنگ نویس، مترجم و از همکاران علمی دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» شب گذشته 27 فروردین دار فانی را وداع گفت.
2018-04-17 13:37:38

شمارۀ جدید فصلنامۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

شمارۀ جدید فصلنامۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی (سال نهم، شماره 34، زمستان 1396) منتشر شد.
2018-04-17 12:38:19

از مولكول تا استعاره (نظریه نورونی زبان)

هدف این کتاب یک پارچه سازی بینش های رایج در بسیاری رشته ها در یک نظریۀ نورونی منسجم زبانی است.
2018-04-17 11:46:55

نسخه نامه

کانون های استنساخ، عناصر نسخه شناسی، رویه های فهرستنویسی، شناخت جعل و اصالت نسخه ها را می توان در کتاب 665 صفحه ای «نسخه نامه» شناخت.
2018-04-16 15:58:53

«نام و حدود ایران» به یاد دکتر منوچهر ستوده برگزار می شود

نخستین نشست از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با عنوان «نام و حدود ایران» به یاد دکتر منوچهر ستوده برگزار می شود.
2018-04-16 15:35:49

پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی

دکتر بیانی از نخستین نسل فهرست نویسان و نسخه شناسان عصر معاصر است.
2018-04-16 12:53:21

فراخوان پانزدهمین جشنوارۀ نقد کتاب

فراخوان پانزدهمین جشنواره نقد کتاب که آذرماه همزمان با هفته پژوهش برگزار می‌شود، منتشر شد.
2018-04-15 15:00:59

دربارۀ یقین و کشف المطالب آن

آنچه در این کتاب بیان می شود متعلق به یک سال و نیم آخر زندگی ویتگنشتاین است.
2018-04-15 12:23:00

صفحه‌ها