نشست «نسخه های خطی فارسی موزۀ ماتناداران ارمنستان و معرفی نسخه ای نفیس از شاهنامه»

میراث مکتوب - نشست «نسخه های خطی فارسی موزۀ ماتناداران ارمنستان و معرفی نسخه ای نفیس از شاهنامه» عصر امروز دوشنبه 27 دی در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد. دکتر ایوت تجریان در این نشست از نسخه های خطی ارمنی، فارسی و عربی موجود در کتابخانۀ ماتناداران و معرفی نسخه ای نفیس از شاهنامه (مصور عصر قاجاریه) موجود در این کتابخانه سخن گفت.