میراث علمی اسلام و ایران 8

میراث مکتوب - هشتمین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1394 – دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

فهرست مقالات این شماره از دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران به شرح زیر است:

مقاله

سخن سردبیر: سيمای اخلاقی و اجتماعی دانشمند / 1

ریاضیات محض در تمدن اسلامی/ یان پ. هوخندایک، ترجمۀ راضیه‌سادات موسوی / 5

طبقه‌بندی گیاهان در آثار گیاه‌شناسی و پزشکی دورۀ اسلامی/ شمامه محمدی‌فر /16

گزارش ابن‌سینا از ابرنواختر 1006 میلادی/ ر. نویهویزر، ک. اریگ- اگرت، پ. کونیچ، ترجمۀ پویان رضوانی /35

یک روش درون‌یابی برای محاسبۀ مطالع مایل در دورۀ اسلامی/ جواد همدانی‌زاده، ترجمۀ آریان مولائیان / 48

مثلثات کروی در زیج جامع کوشیار گیلانی/ جان لنارت برگرن، ترجمۀ محمد باقری و مرضیه شمس یوسفی / 55

یادداشت‌های تاریخی

نسخه‌های خطی نجومی در گرجستان/ ترجمۀ فاطمه کیقبادی / 71

معرّفی مجلۀ نظریات/ محمود شهیدی / 75

مؤسسۀ تاریخ علوم عربی دانشگاه حلب/ محمد باهر / 82

گزیدۀ کارنامۀ علمی دکتر مصطفی موالدی/ محمد باقری / 86

یادنامه‌ها

میرزا عبدالغفار نجم‌الدوله/ سید امیر سادات‌موسوی / 95

یادی از استاد محمدتقی مدرس رضوی/ غلامحسین صدری‌افشار / 118

رسائل

رساله‌ای فارسی از مؤلفی ناشناس در اختصارات/ غلامحسین صدری‌افشار / 122

رسالۀ نهایة الایضاح میرزا محمد علی قائنی/ محمدرضا عرشی / 129

Contents

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: محمد باقری

ویراستار: غلامحسین صدری افشار

مدیر داخلی: حمید بهلول

علاقه مندان برای تهیۀ آثار ، منشورات و مجلات مرکز (آینه میراث، گزارش میراث و میراث علمی) می توانند با شمارۀ 66957889 و با دورنگار 66957889 واحد توزیع و فروش و یا با نشانی الکترونیکی forooshmiras@gmail.com