انتشار دیوان قصیده سرای چیره دست سده چهارم هجری

دیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار گردآوری شده سدۀ چهارم هجری) به کوشش احسان شواربی مقدم از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر می شود.
2012-08-13 16:06:00

نقش دانشگاهها در شیوع پدیده کتابسازی و تکلّفات اداری

دکتر قاسم صافی در ضمیمه شماره 2 دوماهنامه تخصصی گزارش میراث مقاله ای با عنوان نقش دانشگاهها در شیوع پدیده کتابسازی و تکلفات اداری نوشته است.
2012-08-13 15:34:00

اویم ایوک کهن‏ ترین فرهنگ ایرانی

محمود جعفر دهقی، پژوهشگر در حوزه فرهنگ و زبانهاي باستاني در شماره 50 آینه میراث مقاله ای درباره اویم ایوک کهن ترین فرهنگ ایرانی نوشته است.
2012-08-13 15:11:00

از ساختن کتاب تا کتابسازی

از ساختن کتاب تا کتابسازی عنوان مقاله ای از مجدالدین کیوانی است که در ضمیمه شماره 2 دوماهنامه گزارش میراث به چاپ رسیده است.
2012-08-12 16:20:00

مقالاتِ دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی

سجاد آیدنلو، پژوهشگر در ضمیمه شماره 2 نشریه گزارش میراث مقاله ای درباره مقالاتِ دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی (آسیب شناسی و اقتراح) نوشته است.
2012-08-12 15:45:00

نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی

نسخه‌هایی کهن از شرح اشارات طوسی: نسبت آنها با نسخة مؤلف و نکته‌هایی در باب سنت تعلیم و تعلّم اثر، عنوان مقاله ای از سید محمد عمادی حائری است که در شماره 50 دوفصلنامه آینه میراث به چاپ خواهد رسید.
2012-08-12 14:54:00

طبقه‌ بندی جریانهای رازی‌ شناسی در ایران و غرب

دکتر احد فرامرز قراملکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در شماره 50 آینه میراث مقاله ای درباره طبقه‌بندی جریانهای رازی‌ شناسی در ایران و غرب نوشته است.
2012-08-11 16:48:00

انتشار 20 جلد از «مجموعه فهرستگان نسخه‌های خطی ايران»

20 جلد نخست از «مجموعه فهرستگان نسخه‌های خطی ايران» موسوم به فن ‌خا توسط مؤسسه فرهنگی ـ پژوهشی الجواد (ع) تا پايان سال 91 منتشر می ‌شود.
2012-08-08 17:29:00

مرمت الصافی فی شرح الکافی و مجله رسمی وزارت عدلیه

نسخۀ خطی «الصافی فی شرح الکافی» خلیل بن غازی رازی قزوینی به کوشش کتابخانۀ مجلس مرمت شد.
2012-08-08 16:21:00

برگزاري دوره هاي آموزشی سندشناسی در کتابخانه مجلس

ثبت نام دوره جدید کلاس‌های آموزشی مرکز اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
2012-08-07 16:19:00

صفحه‌ها