نشست باستان شناسی یک کتاب: نسخه ای مصور از رشیدالدین و حافظ ابرو در توپکاپی

میراث مکتوب - یکصد و یکمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به بررسی نسخۀ جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی اختصاص داشت. این نسخۀ ارزشمند در کتابخانه کاخ توپکاپی استانبول نگهداری می شود. این نشست با حضور محمدرضا غیاثیان، دکترای هنر اسلامی از دانشگاه بامبرگِ آلمان و استادیار دانشگاه کاشان عصر امروز دهم آبان برگزار شد.

اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
محمد روشن - مصحح جامع التواریخ محمد روشن - مصحح جامع التواریخ
محمدرضا غیاثیان - استادیار دانشگاه کاشان محمدرضا غیاثیان - استادیار دانشگاه کاشان
سید جلال حسینی بدخشانی - استاد مؤسسۀ مطالعات اسماعیلیۀ لندن سید جلال حسینی بدخشانی - استاد مؤسسۀ مطالعات اسماعیلیۀ لندن
منصور صفت گل -  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران منصور صفت گل - عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران
محمدرضا غیاثیان - استادیار دانشگاه کاشان محمدرضا غیاثیان - استادیار دانشگاه کاشان
غلامرضا امیرخانی - معاون کتابخانۀ ملی غلامرضا امیرخانی - معاون کتابخانۀ ملی
عمادالدین شیخ الحکمایی - سندپژوه عمادالدین شیخ الحکمایی - سندپژوه
 گودرز رشتیانی - پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گودرز رشتیانی - پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران