گزارش تصویری نشست «نقوش و کتیبه های خوزستان به روایت تصویر»

یکصد و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری انجمن ایران شناسی به بررسی «نقوش و کتیبه های خوزستان به روایت تصویر» اختصاص داشت.
این نشست با عکس و گزارش های جلیل نوذری و سخنرانی ملیحه مهدی آبادی و محمود جعفری دهقی در روز دوشنبه 24 اردیبهشت سال جاری از ساعت 16 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

دکتر اکبر ایرانی دکتر اکبر ایرانی
دکتر محمود جعفری دهقی دکتر محمود جعفری دهقی
جلیل نوذری- خوزستان پژوه جلیل نوذری- خوزستان پژوه
ملیحه مهدی آبادی- پژوهشگر ملیحه مهدی آبادی- پژوهشگر