گزارش میراث شمارۀ 76 - 77

میراث مکتوب- شمارۀ 76 – 77 فصلنامۀ گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ دوم و سوم، پاییز – زمستان 1395 (انتشار بهار 1397)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

 

فهرست و لینک مقالات این شماره به تفکیک و با قابلیت دانلود متن کامل آن‌ها، در ادامه آمده است:

آسیبشناسی چاپ، تجدید چاپ و نشر و توزیع کتاب (24)/ مسألۀ ویراست تازه، تجدید چاپ

یک صفحۀ افتاده از متن عکسی و چاپی تکملة الاصناف/ علی اشرف صادقی

محمّد بن عبدالرّزاق بیک دُنبلی و نسخه ای از «شرح دیوان انوری» او/ محمود مدبّری

نسخه ای تازه یاب از تفسیر منیر اثر ابونصر احمدبن محمّد حدّادی، و نکاتی دربارۀ شناسایی افراد خاندان حدّادی در دیوان سنائی و عثمان مختاری/ علی صفری آق قلعه  

یکی از سنّت های فراموش شده در نخستین سده های شعر فارسی/ مسعود راستی پور

یکسانی ضبط های دو نسخه از شاهنامه و نتایج حاصل از آن/ علی شاپوران 

برگی از تاریخ (1)، معرفیِ نامه‌ای از حسنعلی خان گروسی (امیرنظام) به ادیب الممالک فراهانی/ محمدجواد جدی 

مجالس رکن الدّین امام زاده و ابیاتی از «باد جوی مولیان» رودکی/ علی صفری آق قلعه

معرفی و بررسی نامه ای از حاج سیّاح/ مجیدرضا صارمی شهرستانی، آرش قنبری

دربارۀ ترجمۀ فارسی کفالایا/ سیّد احمدرضا قائم مقامی

درنگی بر مباحث فنی شاهنامه در دومین تصحیح دکتر خالقی مطلق/ وحید عیدگاه طرقبه ای

مجلۀ مولانا رومی (جلد هشتم، 2017م)/ مجدالدین کیوانی

سخت خوبست ولیکن قدری بهتر از این...، معرّفی و نقد سفینۀ ترمد: تصحیح متن و محتوای سفینه/ حمیدرضا سلمانی

مانده من از تو به شگفت اندرا، نقد و بررسی کتاب «چهار گوهر، گزیدۀ شعر شاعران حوزۀ ادبی عراق»/ یاسر دالوند

دو کتاب از احمد کتابی/ مجدالدین کیوانی

ریشه شناس چه می کند؟ (1، 2)/ سیّد احمدرضا قائم مقامی

بنیاد که بر باد بود، هیچ بود؛ مأخذ شماری از انتسابات غلط در رباعیات مهستی گنجوی/ سیّد علی میرافضلی

ایران در متون و منابع عثمانی (16) / زندگی و آثار درویش‌پاشا/ نصرالله صالحی

آشنایی با نسخهشناسان و متنپژوهان (4)، فابریتسیو آنجلو پِنّاکیِتّی/ ابراهیم شفیعی

پاسخی به نقد استاد یوپ لامیر/ نجفقلی حبیبی

چند نکته دربارۀ ابیات شیرازی قصیدۀ ناصرالدین خطیب شفعوی/ پژمان فیروزبخش

جوابیۀ نقد/ اشرف شیبانی اقدم

 

صاحب امتیاز: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول و سردبیر: اکبر ایرانی

معاون سردبیر: مسعود راستی‌پور