ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ ۱۲

میراث مکتوب - دوازدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد. این مجموعه شامل چهار بخش کلى است.

در بخش «مقالات» این شماره عناوین زیر به چشم مى‌خورد: «ﻗﺎﻋﺪۀ آواﯾﯽ ﺣﺬف/W/ آغازی و چند مسئلۀ آوایی وابسته به آن»، علی‌اشرف صادقی؛ «ﻣﻨﺸﺄ ﮐﻬﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻓﺎرﺳﯽ دری»، ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ؛ «ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﯿﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ»، فریبا قطره؛ «ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی زﺑﺎن‌آﻣﻮز ﻓﺎرﺳﯽ»، ﻧﺴﯿمه ﺑﻬﻤﻨﯿﺎن، ﻣﺤﺮم اﺳﻼﻣﯽ؛ «ﻓﻬﻢﭘﺬﯾﺮی در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﺑﺎﻥﺁﻣﻮﺯ ﻓﺎﺭﺳﯽ»، مهدیه قنات‌آبادی؛ «ﺗﻨﻮع ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻬﯿﮥ ﭘﯿﮑﺮۀ زﺑﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ»، ﺳﺎﻏﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻣﺮضیه صناعتی، ﻣﺴﻌﻮد ﻗﯿﻮﻣﯽ؛ «حذف صامت /Z/ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮت در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ»،اکرم حاجی‌سیدآقایی.
در بخش «پژوهش‌های لغوی» این مقالات درج شده است: «گرازیدن ـ رازیدن، دست‌باف، خفته ـ خفتن ـ خوفتن، سیخ»، علی‌اشرف صادقی؛ «نیم‌خانه یا نیم‌خایه؟»، محمد محمدی؛ «ﺗﺄملی در ﭼﻨﺪ واژه از ﮐﺘﺎب ﻓﺮخ‌نامه»، مجید منصوری.
در بخش «نقد و بررسی» این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ۲ مقاله آمده است: «نقد و بررسی فرهنگ زبان‌آموز فارسی»، فائزه سبحانی مرنی؛ «نقد و بررسی فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی»، محمد صاحبی.
«تازه‌های نشر» بخش پایانی این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی است.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.