گزارش تصویری «پا به پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم»

میراث مکتوب - یکصد و هشتمین نشست از سلسله نشست های مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با عنوان «پا به پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم» برگزار شد.در این نشست دکتر محمدرضا توکلی صابری دربارۀ کتاب خود سفر برگذشتنی توضیحاتی را ارائه کرد.

محمد باقری - سردبیر مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران محمد باقری - سردبیر مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران
از راست: محمد روشن و طهمورث ساجدی از راست: محمد روشن و طهمورث ساجدی
از راست: علی نویدی ملاطی و علی صفری آق قلعه از راست: علی نویدی ملاطی و علی صفری آق قلعه
سید علی موسوی گرمارودی - شاعر و مصحح سید علی موسوی گرمارودی - شاعر و مصحح