سرسلسلۀ مصححان معاصر

جبریل شادان در شمارۀ 1 فصلنامۀ آینۀ میراث، تابستان 1377 یادداشتی دربارۀ زندگی و آثار علامه محمد قزوینی نوشته است.
2017-05-27 16:09:34

انوارنامه

«انوارنامه: زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سید عبدالله انوار» ادیب، حکیم، نسخه شناس، فهرست نگار و تهران‌شناس برجسته و توانا همزمان با برگزاری نکوداشت وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به کوشش امید قنبری و نادره جلالی منتشر شد.
2017-05-27 12:37:54

فراخوان دومین «کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی»

دومین «کنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی» تیرماه سال جاری برگزار می شود.
2017-05-27 12:11:23

باستان‌ شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی

تاکنون فراخور موقعیت استراتژیک خلیج فارس درباره آثار باستانی و باستان‌شناسی این منطقه کندوکاو نشده است.
2017-05-27 11:39:30

هزارواژۀ چهارزبانۀ پزشکی (فارسی ـ انگلیسی ـ روسی ـ تاجیکی)

دو ملت ایران و تاجیکستان، هر دو به یک زبان تکلم می‌کنند و این سرمایۀ بزرگی است که می‌تواند راه را برای همکاری‌های فرهنگی و علمی و اقتصادی بین دو دولت و ملت هموار کند.
2017-05-27 11:08:37

آرشیف ملی و ضرورت توجه جدی به آن

افغانستان امروز، از دیرباز یکی از کانون‌های نسخه‌پردازی و کتابت نسخه‌های خطی بوده است. نسخه‌های نفیس قرآن شریف بازمانده از دوره غزنویان بهترین سند هنرمندی و دانش نیاکان ما است.
2017-05-27 10:45:27

رخدادهای دورۀ فروافتادن ساسانیان در «تاریخ سبئوس»

در اهمیت تاریخ سبئوس باید گفت که نگارش این کتاب مقارن سال‌های خلافت معاویه (40 تا 60 ه.ق) پایان یافته است.
2017-05-24 15:37:07

همایش ملی «نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی»

همایش ملی «نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی» مهر ۹۶ به کوشش دانشگاه شیراز برگزار می شود.
2017-05-24 13:11:00

تصویری از تاریخ سلجوقیان به روایت عثمان توران

کتاب «تاریخ سلجوقیان» تالیف عثمان توران با ترجمه پرویز زارع‌شاهمرسی از سوی نشر اختر منتشر شده است.
2017-05-24 11:41:25

انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی

شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی (سال هشتم، شمار4 - پیاپی 84 ، زمستان 1395) به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز منتشر شد.
2017-05-24 10:53:28

صفحه‌ها