شمارۀ 33 فصلنامۀ مطالعات تاريخ اسلام

شمارۀ جدید فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام (سال نهم، شماره 33، تابستان 1396) به صاحب امتیازی پژوهشكدۀ تاريخ اسلام منتشر شد.
2017-09-24 15:25:26

رویارویی با منابع : راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

رویارویی با منابع صرفاً کتابی دربارۀ منبع‌پژوهی در تاریخ‌نگاری نیست؛ بلکه راهنمای جامعی است برای تک تک مراحل پژوهش تاریخی.
2017-09-24 13:58:44

سفرنامه‌ای از کردستان

«سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» با ترجمه دکتر حسن جاف و تصحیح فرامرز آقابیگی از سوی انتشارات ایرانشناسی منتشر شد.
2017-09-23 14:47:44

فرهنگ تحفة السعادة

مطالعۀ نسخه های خطی، سبب شناخت بیشتر فرهنگ اجتماعی، زبان و واژگان پرکاربرد قدیمی، اصطلاحات متداول و تحوّلات تاریخی قرون گذشته می شود.
2017-09-23 13:18:32

«رفیق توفیق (در رسوم وزارت و آداب سلطنت با تأکید بر دوره صفوی)»

«رفیق توفیق» یا «آداب علیه» اثری کاملاً جدی در حوزه سیاست ایرانی – اسلامی و در حوزه اندرزنامه نویسی یا همان سیر الملوک است.
2017-09-23 12:50:44

شمارۀ 60 آینۀ میراث منتشر شد

تازه ترین شمارۀ نشریۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال پانزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1396، پیاپی (60)) به صاحب امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2017-09-23 12:04:57

شمارۀ 36 فصلنامۀ علمی - پژوهشی سبك شناسی نظم و نثر فارسی

فصلنامۀ علمی - پژوهشی سبك شناسی نظم و نثر فارسی (سال دهم، شماره 36، تابستان 1396) منتشر شد.
2017-09-20 16:32:11

چکیدۀ 130 مقاله با موضوع ایران قبل از اسلام

این مجموعه شامل 130 مقاله به زبان فارسی دربارۀ فرهنگ و تمدن ایرانیان باستان است که در فاصلۀ سال های 1310 تا 1394 در مجلات معتبر علمی کشور به چاپ رسیده است.
2017-09-20 14:28:37

مسئلۀ شر از دیدگاه مولوی

نخستین هدف از تقریر این کتاب تبیین مسئلۀ شرّ و راه حل‌های توجیه وجود آن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان به‌ویژه مولانا جلال‌الدین رومی است.
2017-09-20 11:04:11

فرق بین روح و نفس

یکی از مولفین و مترجمین مهم و کمتر شناخته شده مؤسسۀ بیت الحکمه در بغداد عصر عباسی، شخصی است از مسحیان فرقه ملکیت به نام قسطا بن لوقا.
2017-09-19 15:39:12

صفحه‌ها