دربارۀ آثار شیخ صدوق

درباره آثار شیخ صدوق - در حاشیه یک مقاله درباره آثار شیخ صدوق
2017-06-25 14:32:21

شمارۀ جدید ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی»

میراث مکتوب - شمارۀ جدید میراث ماهنامۀ فرهنگی و اجتماعی «اوحدی» (سال اول، بهمن و اسفند 1395، شماره 2 و 3 ) با یادنامه‌ای برای استاد عباس زریاب خویی منتشر شد. فهرست مطالب این شماره از این ماهنامه به این شرح است: سخن سردبیر یادنامۀ استاد عباس زریاب خویی: زندگانی من/ عباس زریاب خویی زریاب باران‌کردار/ ابوالفضل خطیبی دکتر زریاب، گوهری از خطۀ آذربایجان/ کیوان ساکت مدارس مذهبی در ایرانِ شیعه/ عباس زریاب خویی جامعه و فرهنگ: تاریخچه و مبانی موسیقی در ایران/ هنری جرج فارمر
2017-06-25 12:36:25

رساله در فن موسیقی

کتاب «رساله در فن موسیقی» از زمره متون نظری در علم موسیقی است.
2017-06-25 11:47:39

سرقت ادبی سه منظومه پهلوانی در قرن دهم: فرامرزنامه كوچك، شبرنگ نامه و سام نامه

تاكنون درباره سراینده سام نامه بحث های بسیاری بین پژوهندگان درگرفته است.
2017-06-24 15:15:17

مبانی اسطوره شناسی

کتاب «مبانی اسطوره‌شناسی» نوشته‌ی عباس مخبر و شامل هشت فصل است.
2017-06-24 12:57:22

شمارۀ 71 فصلنامه متن پژوهی ادبی

شمارۀ جدید فصلنامۀ متن پژوهی ادبی (شماره 71، بهار 1396) به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
2017-06-24 12:01:43

مجله مطالعات ايراني

شمارۀ جدید مجلۀ مطالعات ايرانی (سال پانزدهم، شماره 30، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان منتشر شد.
2017-06-21 15:47:24

علوم غریبه در طول تاریخ

کمتر فرهنگ یا آیینی فاقد پس‌زمینۀ علوم غریبه است.
2017-06-21 12:29:07

چاپ کتابی دربارۀ تاریخ ایران درشاهنامه

کتاب «تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی» نوشته آصف خلدانی به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.
2017-06-21 11:49:48

بيست مقاله درباره شاهنامه و ادب حماسي ايران در نيم‌پخته ترنج

نیم پخته ترنج در بردارندهٔ بیست مقالهٔ تحقیقی دربارهٔ شاهنامه و ادب حماسی ایران است.
2017-06-20 15:21:24

صفحه‌ها