تازه ترین فهرستِ کتابخانه مجلس

قاضی معزالدین، دانشمند بنام سدۀ یازدهم، زمانی که از اصفهان به دزفول مهاجرت کرد، تحولی آفرید که آثارش تا به امروز محسوس و مشهود است.
2012-08-05 15:31:00

افشار، نمادِ شتاب به دور از شتابزدگی

چند سال پیش، آنگاه که درآمدی بر دیوان ظهیر فاریابی، تصحیح استاد فقید دکتر امیر حسن یزدگردی، می نوشتم، از دو مکتب در حوزۀ تصحیح متون و تحقیقات ادبی سخن گفتم: «مکتب دقت» و «مکتب سرعت».
2012-08-05 15:04:00

تک نگاشته رازی در اخلاق پزشکی

ابوبکر بن قارون رازی از پزشکان متبحری بود که داستان راهی شدن استادش حکیم رازی را به خراسان برای درمان بیماری سخت امیر سامانی و معاینه پسر رئیس نیشابور از زبان او گفته آمده است.
2012-08-04 17:43:00

اسطوره در عرفان

اسطوره از جهاتی با معانی عرفانی پیوند تنگاتنگ دارد. در واقع برای بیان این معانی، چه بسا اسطوره کارآمدترین وسیله باشد. حتی می توان گفت که اسطوره در مراتب بالا گویی اساساً برای بیان تجربه های باطنی و رازورانه ساخته شده است.
2012-08-04 17:26:00

موسیقی درمانی در عصر صفوی

عبدالقادر مراغی، ملقب به «حافظ»، «گوینده»، و «نظام الدین»، و مشهور به «ابن غیبی»، موسیقی دان بزرگ ایرانی بوده که در سال 768 ق در شهر مراغه به دنیا آمد.
2012-08-04 16:51:00

اثری جاویدان درباره امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)

کتاب فضائل أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب از جمله آثار جاودان امام حنبلیان، احمد بن حنبل و از نخستین منابع حدیثی به شمار می رود، و تاکنون بارها هم در ایران و هم در خارج از ایران به چاپ رسیده است.
2012-08-04 16:17:00

انتشار جلد یازدهم فهرستواره کتابهای فارسی

یازدهمین مجلد از فهرستوارۀ کتابهای فارس (منظومه‌ها- بخش دوم) به کوشش احمد منزوی در 815 صفحه منتشر شد.
2012-08-01 16:44:00

پان ترکیسم و مشروطه

میرزا احمدخان عمارلوئی از جمله رجالی است که در انقلاب مشروطیت و سالهای بعد از آن تا اواسط سلطنت رضا شاه از مردان موجه و موثر عرصه سیاست ایران به شمار می رفت.
2012-08-01 16:03:00

«استاد بشر» همراه با خواجه نصیرالدین طوسی

پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان «استاد بشر» با گزینش و ویرایش دکتر حسین معصومی همدانی و محمدجواد انواری از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به چاپ می رسد.
2012-08-01 15:46:00

در سایه سرو سهی

مجموعۀ سایه سرو سهی (یادنامۀ دکتر منوچهر مرتضوی)، مشتمل بر پنج بخش است.
2012-07-31 17:03:00

صفحه‌ها