معرفی و نقد تصحیح جدید تذکرة الاولیاء

نشست معرفی و نقد کتاب تذکرة الاولیاء به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی برگزار می‌شود.
2019-09-28 22:56:50

کارگاه‌های آموزشی کتابخانۀ ملک برای کودکان و نوجوانان

کتابخانه و موزۀ ملی ملک، فهرست ۱۴ کارگاه‌ آموزشی ویژۀ تورهای دانش‌آموزی را اعلام کرد.
2019-09-28 16:17:40

مواجهه‌ای محققانه با نابغۀ ناآرام و پرنویس

کتاب «ابن سینا» نوشتۀ محمد دهقانی به خوبی توانسته تعادلی میان انشای دلنشین و غنای تحقیقاتی را فراهم کند.
2019-09-28 06:51:42

دومین شماره مجلۀ «نشر در ایران»

دومین شماره از مجلۀ «نشر در ایران» ویژۀ نمایشگاه کتاب فرانکفورت به چاپ رسید.
2019-09-25 15:28:17

نگاهی دیگربار به زندگی بی‌بی مریم به روایت اسناد

«سردار بی‌بی مریم بختیاری؛ سردار آزادگی» عنوان کتابی نوشته پریچهر سلطانی زراسوند است.
2019-09-25 07:02:25

ایران و عراق در سپهر مشترک آثار تاریخی فرهنگی

همزمان با فرارسیدن هفتۀ دفاع مقدس، نمایشگاه مشترک ایران و عراق در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برپا شد.
2019-09-25 06:34:06

«مقامات شیخ حسن بلغاری» به چاپ رسید

کتاب «مقامات شیخ حسن بلغاری» به تصحیح خانم‌ها مریم حسینی و مریم رجبی‌نیا، منتشر شد.
2019-09-24 16:40:43

اعلام برنامۀ مدرسۀ پاییزی کتابخانه و موزۀ ملی ملک

مدرسۀ پاییزی ملک در سه گروه «هنر و صنایع»، «گروه تاریخ و تمدن» و «علوم و فنون» با کارگاه‌ها و نشست‌های گوناگون آموزشی گشایش می‌یابد.
2019-09-24 16:14:41

شب مجلۀ بخارا برای اسلامی ندوشن

مجلۀ بخارا شب دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن را برگزار می‌کند.
2019-09-24 07:18:10

انتشار هفتمین شمارۀ «تاریخ شفاهی»

هفتمین شماره از دوفصلنامۀ علمی ـ تخصصی «تاریخ شفاهی» چاپ و منتشر شد.
2019-09-24 06:39:19

صفحه‌ها