همایش «میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی» به تعویق افتاد

همایش میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی که مقرر بود در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار شود، به تعویق افتاد.
2020-02-05 16:29:56

نشست «خدای نامگ: شاهنامۀ فارسی میانه»

نشست معرفی و بررسی کتاب «خدای نامگ: شاهنامۀ فارسی میانه» با سخنرانی یاکو همین-آنتیلا و محمود جعفری دهقی برگزار شد.
2020-02-05 16:22:17

یادی از محسن ابوالقاسمی و میراثش

محسن ابوالقاسمی سال گذشته در چنین روزهایی از دنیا رفت. او نخستین پژوهشگر ایرانی است که دربارۀ یک زبان ایرانی نو شرقی دست به قلم برده است.
2020-02-05 16:15:25

برگزاری کارگاه «آشنایی با نسخ خطی»

کارگاه «آشنایی با نسخ خطی و شیوه‌های تصحیح متون، با تأکید بر نسخ خطّی شبه‌قارۀ هند (به صورت نظری و عملی)» در قم برگزار می‌شود.
2020-02-05 14:28:41

تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان‌شناختی

نشست «تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان‌شناختی» با سخنرانی دکتر محمد دهقانی برگزار می‌شود.
2020-02-05 14:07:07

ویژگی‌های «دانشنامۀ حافظ شناسی» از زبان مؤلف آن

چهارجلد از «دانشنامۀ حافظ شناسی» نوشتۀ حیدر آخوندزاده اخیراً از سوی انتشارات «سبزان» منتشر شده است.
2020-02-05 14:01:00

شمارۀ جدید مجلۀ «مطالعات ایرانشناسی» منتشر شد

شمارۀ جدید مجلۀ «مطالعات ایرانشناسی» انجمن بین‌المللی ایرانشناسی توسط انتشارات راتلج منتشر شد.
2020-02-04 16:24:41

تحلیل روانکاوانۀ تقابل‌ها در اندیشۀ شمس تبریزی

هجدهمین نشست درس‌گفتارهایی دربارۀ‌ شمس تبریزی، به نقد و تحلیل روانکاوانه تقابل‌ها در اندیشه شمس تبریزی اختصاص دارد.
2020-02-04 15:15:37

برگزاری همایش «نسخه‌های خطی با رسم الخط عربی در آفریقا»

همایش بین‌لمللی «نسخه های خطی با رسم الخط عربی در آفریقا» سپتامبر 2020 در مصر برگزار می‌شود.
2020-02-04 15:05:01

ترانه‌ها و آوازهای ایرانیان آسیای مرکزی

نشست «ترانه‌ها و آوازهای ایرانیان آسیای مرکزی از سده سوم تا دهم میلادی» با سخنرانی محمد شکری‌فومشی در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.
2020-02-03 15:05:42

صفحه‌ها