گرامیداشت دکتر منصوره اتحادیه

یازدهمین دوره عصر کتاب به گرامیداشت دکتر منصوره اتحادیه تاریخ نگار و ناشر اختصاص دارد.
2017-10-22 14:42:31

سنایی نمایندۀ دورۀ گذرا

سنایی در دوره‌ای زندگی می‌کند که شرق ایران به لحاظ فرهنگی در حال انتقال از یک پارادایم به پارادیم دیگر است.
2017-10-22 14:09:52

وزیر مغربی (370ـــ418 ق) و روش شناسی المصابیح فی تفسیر القرآن (رساله دکتری)

این عنوان رساله‌ای است که من برای دریافت مدرک دانشگاهی ام در سال ۱۳۹۴ نوشته‌ام.
2017-10-22 14:00:40

تذکره نویسی در قلمرو عثمانی

تذکره نویسی در آسیای صغیر از آغاز شکل گیری، زیر نفوذ تذکره های فارسی بود.
2017-10-22 13:14:28

سیزدهمین دفتر از دفاتر کیمیا

سیزدهمین دفتر از دفاتر کیمیا با مقالاتی دربارۀ ادبیات، هنر و عرفان به کوشش سیداحمد بهشتی شیرازی منتشر شده است.
2017-10-21 16:19:48

فراخوان مقاله همایش ملی هزاره باباطاهر

فراخوان مقاله همایش ملی هزاره باباطاهر اعلام شد.
2017-10-21 14:27:12

مراسم اعطای چهارمین جایزۀ استاد ایرج افشار

مراسم اعطای چهارمین جایزۀ استاد ایرج افشار به بهترین پایان نامه در رشتۀ کتابداری روز یگشنبه 30 مهر برگزار می شود.
2017-10-21 13:30:56

برگزاری دومین دورۀ جایزۀ سعی مشکور

دومین دورۀ جایزۀ سعی مشکور (تقدیم به اندیشمندان جوان) دوشنبه اول آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
2017-10-18 12:51:32

فراخوان مقاله دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه

فراخوان مقاله دومین «همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه» اعلام شد.
2017-10-18 11:57:03

نشست «مصورسازی روایت های مذهبی در کتاب های چاپ سنگی»

نشست «مصورسازی روایت های مذهبی در کتاب های چاپ سنگی» توسط معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر روز چهارشنبه ۲۶ مهر در فرهنگستان هنر برگزار می شود.
2017-10-17 16:28:10

صفحه‌ها