جلد 12 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ پیر محمدشاه گجرات

جلد دوازدهم فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه و مرکز پژوهشی حضرت پیر محمدشاه شهر احمدآباد، گُجرات، هندوستان منتشر شد.
2021-01-05 17:16:55

اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی بررسی می‌شود

نشست‌ «دیگری تکثر قومی و ناسیونالیسم» از سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی برگزار می‌شود.
2021-01-05 16:26:02

رونمایی از ویراست جدید سفرنامه ناصرخسرو

«شب ناصرخسرو، و سفرنامه، و رونمایی از ویراست جدید سفرنامه ناصرخسرو» با همکاری مجلۀ بخارا و انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می‌گردد.
2021-01-04 22:28:29

چهارمین شمارۀ پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین

چهارمین شماره از فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین منتشر شد.
2021-01-04 17:26:58

رونمایی از نسخۀ خطی خمسۀ خواجوی کرمانی

همزمان با روز بزرگداشت خواجوی کرمانی، از نسخۀ خطی کهن یکی از آثار وی موجود در گنجینۀ رضوی به صورت وبیناری رونمایی می‌شود.
2021-01-04 17:10:53

نسخه‌ای از مجمع البیان کتابت شده در زمان حیات مؤلف

یکی از نسخه‌های مهم تفسیر مجمع البیان که تاکنون ناشناخته بوده است، به شمارۀ Arabe۶۵۴۳ در کتابخانۀ ملی فرانسه نگهداری می‌شود.
2021-01-04 16:51:10

انتشار «ستّه ضروریه و فصول اربعه»

کتاب «ستّه ضروریه و فصول اربعه» امیرعلی‌شیر نوایی با مقدمه، تصحیح، توضیح و تحشیه امیر نعمتی لیمائی و مهدی قاسم نیا منتشر شد.
2021-01-04 16:40:57

نامزدهای جشنواره نقد کتاب در گروه ادبیات فارسی

گروه «ادبیات فارسی» با ۲۱ مقاله به مرحله دوم داوری هفدهمین دوره جشنواره نقد کتاب وارد شد.
2021-01-04 15:18:42

سفرنامه مقصود جهان

کتاب «سفرنامه مقصود جهان» نوشته محمودمیرزا بن فتحعلی شاه قاجار با تصحیح، تحشیه و تعلیقات ساسان والی زاده، منتشر شد.
2021-01-04 15:13:57

تاریخ رنگ‌آمیزی شیشه بر پایۀ کتاب الدرّة المکنونة

«الدرّة المکنونة؛ رساله‌ای عربی از سدۀ دوم هجری دربارۀ رنگ‌آمیزی شیشه از جابر بن حیّان» یکی از مقالات شمارۀ 2 مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران است.
2021-01-03 18:15:03

صفحه‌ها