گفتمان‌های خوشنویسی معاصر در موزۀ خوشنویسی بررسی می‌شود

گفتمان‌های خوشنویسی معاصر ایران در موزۀ خوشنویسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
2019-02-18 11:29:49

باغ موقوفات افشار میزبان نشست «زریاب و تاریخ‌نگاری اسلام و ایران»

مجلس «زریاب و تاریخ‌نگاری اسلام و ایران» در باغ بنیاد موقوفات دکتر افشار برگزار می‌شود.
2019-02-18 11:12:32

برگزاری نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سخرانی استاد محقق

هشتاد و سومین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سخرانی استاد مهدی محقق برگزار خواهد شد.
2019-02-17 10:48:14

سه اثر از میراث مکتوب در میان برگزیدگان همایش ملی حامیان نسخ خطی

در شانزدهمین دورۀ همایش ملی حامیان نسخ خطی، سه اثر از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به عنوان آثار برتر معرفی شدند.
2019-02-17 10:22:50

«دستور الکاتب» در میان آثار برتر شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی

کتاب «دستور الکاتب»، تصحیح علی‌اکبر احمدی دارانی در میان آثار برگزیده در شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی قرار گرفت.
2019-02-17 09:16:34

«المشیخة» و دو اثر دیگر از میراث مکتوب برگزیدۀ همایش حامیان نسخ خطی شدند

کتاب «المشیخة»به تصحیح سیدمحمد طباطبایی بهبهانی اثر برگزیده در شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی معرفی شد.
2019-02-17 08:47:35

«فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان» برگزیدۀ همایش حامیان نسخ خطی شد

کتاب فهرست نسخه‌های خطی فارسی پاکستان برگزیدۀ شانزدهمین دوره همایش حامیان نسخ خطی در بخش فهرست‌نگاری نسخ خطی و اسناد شد.
2019-02-16 19:40:02

مژدۀ سفیر مجارستان به مردم ایران در نشست دوستانۀ میراث مکتوب

آخرین چهارشنبه ‌بهمن ماه، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب میزبان جمعی از فرهنگ دوستان ایران زمین بود.
2019-02-16 19:07:49

شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی برگزار می‌شود

شانزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی (جایزۀ سید عبدالله انوار) توسط سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برگزار می‌شود.
2019-02-16 10:08:20

نمی‌توان تاریخ ایران قاجاری را بدون منابع دست اول شناخت

مصحح کتاب «ملاحظات و محاکمات» معتقد است که تا منابع دست اول قاجار منتشر نشود، نمی‌توان تاریخ ایران دوره قاجار را بخوبی شناخت
2019-02-15 12:34:05

صفحه‌ها