مردی برای تمام قرون!

برخی دامنه تأثیرگذاری شان آنقدر وسیع است که بُعد زمان و مکان را کنار زده، جغرافیا و قرن را تهی از معنی می‌نمایند. یکی از این نوابغ حکیم عمر خیام نیشابوری است.
2022-12-04 16:13:19

تصحیحی تازه از «دیوان محمد فلکی شروانی»

دیوان محمد فلکی شروانی (به انضمام ترجمه "فلکی شروانی: زمانه، زندگی و آثارش")‏ با ترجمه و تصحیح علیرضا شعبانلو منتشر شده است.
2022-12-04 15:28:19

مجلد سیزدهم «فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی»

مجلد سیزدهم «فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی» به بنیادگذاری ایرج افشار و به‌کوشش ایران‌ناز کاشیان منتشر شد.
2022-12-04 14:52:19

مروری بر قابلیت‌های دراماتیک ادبیات کهن فارسی

در این کتاب ضمن معرفی عناصر داستان و نمایشنامه و بیان تغییرات رسانه‌ای داستان به نمایشنامه، قابلیت‌های دراماتیک نمونه‌هایی از ادب فارسی بررسی شده است.
2022-12-03 22:48:08

مجموعه مقالات همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی

«مجموعه مقالات همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی» از سوی انتشارات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین چاپ و منتشر شد.
2022-11-30 17:13:42

برگزیدۀ مقالات خاقانی‌شناسی

کتاب «خاقانی نامه (دفتر اول): برگزیدۀ مقالات خاقانی‌شناسی به انضمام چهار جستار منتشرنشده» به کوشش سعید مهدوی‌فر از سوی نشر ادبیات چاپ و منتشر شده است.
2022-11-30 15:57:35

صور خیال در نسخه‌های مصور: شاهنامۀ بایسنقری و تهماسبی

کتاب «صور خیال در نسخه های مصور: شاهنامۀ بایسنقری و تهماسبی» نوشتۀ حسین عصمتی از سوی سوره مهر چاپ و منتشر شده است.
2022-11-30 15:11:47

نخستین نشست خوانش متون کهن فارسی برگزار شد

نخستین نشست از سلسله نشست‌های خوانش متون کهن فارسی به روایت اسناد با حضور بهرام پروین گنابادی در ساختمان آرشیو ملّی برگزار شد.
2022-11-30 14:33:47

درنگی بر کارنامه خوشنویسی ایرانی

«دِرنگی بر کارنامه خوشنویسی ایرانی» اثر حسین رضوی‌فرد به سفارش کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، منتشر شد.
2022-11-29 21:56:11

مهریشت؛ یشت دهم اوستا

کتاب «مهریشت (متن اوستایی، آوانویسی، ترجمه، یادداشت‌ها و واژه‌نامه)» اثر میترا رضائی به همت نشر هیرمبا منتشر شد.
2022-11-29 21:20:11

صفحه‌ها