انتشار کتاب «اسلام و علم»

کتاب «اسلام و علم» با محوریت نوشته‌های سید جمال‌الدین اسدآبادی با ترجمه و توضیحات سیدهادی خسروشاهی منتشر شد.
2020-05-04 13:14:31

رسالۀ قواعد فارسی موسوم به صرف صغیر

«رسالۀ قواعد فارسی موسوم به صرف صغیر» با تصحیح و حواشی دکتر تحسین فراقی در پاکستان منتشر شد.
2020-05-03 14:37:29

هزاران نسخه خطی فارسی در ترکيه، در انتظار مصححان

رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول نسخه‌های خطی فارسی موجود در کشور ترکيه را نیازمند توجه مصححان دانست.
2020-05-02 13:35:04

تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش آل بویه

زمان ارسال اصل مقالات به دبیرخانۀ همایش نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام تا 31 خرداد تمدید شد.
2020-05-02 13:17:29

تاریخ دیوان‌سالاران ایرانی عصر عباسی

کتاب «تاریخ برمکیان» تصحیح و تألیف سید محمدصادق سجادی از سوی انتشارات دکتر محمود افشار منتشر شد.
2020-05-02 13:02:35

اعلام فراخوان دوفصلنامۀ «فلسفۀ علم»

فراخوان دوفصلنامه «فلسفه علم» با محورهایی همچون فلسفه پزشکی، فلسفه اپیدمیولوژی و همه‌گیری از منظر تاریخ علم منتشر شد.
2020-04-29 13:53:32

مقالات تراثی کنگره انجمن اوراسیایی ایران‌شناسان

برخی از مقالات ارائه شده در نخستین کنگرۀ بین‌المللیِ انجمن اوراسیاییِ ایران‌شناسان به نسخ خطی اختصاص داشت.
2020-04-29 13:40:32

جايگاه عرفان ابن‌عربی در شعر بيدل دهلوی

کتاب «صلح کل: جايگاه عرفان ابن‌عربی در شعر بيدل دهلوی» نوشتة علي اکبر شوبکلايی از سوی انتشارات مولی منتشر شد.
2020-04-28 15:21:39

صدوقی‌سها «تاریخ عمومی فلسفه» را می‌نویسد

منوچهر صدوقی‌سها، درباره آثار در دست تألیف خود گفت: در ایام قرنطینه خانگی به تألیف کتاب «تاریخ عمومی فلسفه» اشتغال دارم.
2020-04-28 14:54:49

ایران کشور شعر است

دکتر موسوی گرمارودی ضمن ارائۀ گزارش فعالیت‌های علمی‌اش در مدت اخیر، گفت: نخستین جلوۀ فرهنگ ایران شعر است.
2020-04-27 12:41:40

صفحه‌ها