تقویم ایرانی و عربی به روایت آنانیا شیراکن، مورخ ارمنی قرن اول هجری

نشست «تقویم ایرانی و عربی به روایت آنانیا شیراکی، مورخ ارمنی قرن اول هجری» با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار می شود.

...

2018-11-26 16:54:25

صفحه‌ها