منتهی الأدراک فی تقاسیم الأفلاک

نخستین رسالۀ جامع در هیئت بطلمیوسی نوشتۀ ابومحمد عبدالجبار خَرَقی با تصحیح، ترجمه و پژوهش حنیف قلندری، با نظارت دکتر حسین معصومی همدانی، منتشر شد.

2020-05-19 16:13:27

بخش حساب از دانشنامۀ «دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج»

«دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج» یکی از مهمترین آثار قطب‌الدین محمود ‌بن ‌مسعود ‌بن مصلح کازرونی شیرازی است، که بخش حساب آن با تصحیح و تعلیقات سید‌عبدالله انوار منتشر شده است.

2020-04-14 14:25:35

«کنوز الودیعة» حلقۀ تکامل متون اخلاقی

«کُنوز الوَدیعة مِن رموزِ الذّریعة» ترجمهٔ الذریعۀ راغب اصفهانی، با انشای ابن‌ظافِر شیرازی، را می‌توان حلقۀ تکامل متون تعلیم اخلاقی ایرانی و اسلامی تا قرن هشتم محسوب کرد.

2020-03-17 19:52:57

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران (از سال 1233 قمری تا 1390 شمسی) به کوشش محمود طیار مراغی و سید سعید میرمحمدصادق، در دو جلد سامان یافته است.

2020-03-17 19:38:45

روزگار و زندگانی شاه طهماسب صفوی در «افضل التواریخ»

بیست و هشتمین اثر از مجموعۀ تاریخ و جغرافیای مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اثری است مربوط به قرن یازدهم هجری از فضلی خوزانی اصفهانی که به روزگار و زندگانی شاه طهماسب اول صفوی اختصاص دارد.

2020-01-11 16:15:50

«بُحَیره»؛ اثری بی‌نظیر در حکایت‌نویسی و عجایب نگاری

مجموعۀ سه جلدی «بُحَیره» که اثری بی‌نظیر از میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرآبادی در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری است، با مقدمه و تصحیح مرتضی موسوی و رضوان مسّاح چاپ و منتشر شده است.

2019-12-28 15:27:24

انتشار «تفسیر بصائر یمینی» به کوشش علی رواقی

تفسیر بصائر

«تفسیر بصائر یمینی»، به عنوان سیصد‌ و بیست و پنجمین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به کوشش علی رواقی منتشر شده است.

2019-12-22 13:42:27

«لطائف التفسیر» میراثی ارزشمند از ادب پارسی

لطائف التفسیر تصنیف فخرالاسلام ابونصر احمد بن الحسن بن سلیمان درواجکی (به سال 519 ﻫ.ق) از میراث‌های ارزشمند فرهنگ اسلامی و زبان و ادب پارسی، است.

2019-12-02 17:07:28

کهن‌ترین نسخۀ «جامع التواریخ» و «مجمع التواریخ»

کهن‌ترین نسخۀ «جامع التواریخ» نوشتۀ رشیدالدین فضل‌الله همدانی و «مجمع التواریخ» تألیف حافظ ابرو به زبان فارسی، توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2019-12-02 17:00:26

«دُستور المنجمین» میراثی بازمانده از الموت

میراث مکتوب- دُستور المنجمین اثری است از مؤلفی ناشناخته که حدود سال 500 هجری در قلعه ا

2019-12-02 16:55:00

صفحه‌ها