سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین

برگردان بخش پیشاب کتاب الحاوی فی الطب حکیم زکریا رازی همراه با توضیحات، با پژوهش و گردآوری محمدابراهیم ذاکر و حسن اتوکش منتشر شد.

2020-08-25 14:24:15

«رسائل خواجو» منتشر شد

«رسائل خواجو» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی و دکتر محمد شادروی‌منش از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

2020-07-20 13:39:20

زبان خیال‌انگیز نظامی

«زبان خیال‌انگیز نظامی» نوشتۀ هلموت ریتر با ترجمۀ سعید فیروزآبادی به عنوان 340مین کتاب مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ترجمه شد.

2020-07-13 15:27:57

«رِسالةٌ فی اوجاع المَفاصِلِ وَ علاجِهِا» منتشر شد

«رِسالةٌ فی اوجاع المَفاصِلِ وَ علاجِهِا» و «مقالة فی النقرس» نوشتۀ زکریای رازی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-07-12 14:34:21

«تحفۀ سلطانیه» مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی

«تحفۀ سلطانیه ( نامه‌ها، مکتوبات و منشآت)» تألیف حسن بن گل‌محمد ‌بن قلی‌محمد (سدۀ دهم و یازدهم هجری) مجموعه‌ایست مشتمل بر مکاتیب سلطانی و اخوانی که با تصحیح محبوبه مسلمی‌زاده انتشار یافته است.

2020-07-01 13:42:35

رسالۀ طنز انتقادی «زرندیّه»

«زرندیّه» تألیف میرزا اسدالله یمین اسفندیاری (موفق السلطان) به کوشش رضا کردی کریم‌آبادی، از سوی مؤسسۀ پژ‌وهشی میراث مکتوب و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد زرند به چاپ رسیده است.

2020-06-15 14:11:25

«طبایع الحیوان» در دو جلد منتشر شد

«طَبَائِعُ ‌الحَیَوان» بیست و دومین کتاب از مجموعۀ علوم و فنون و سیصد و سی و ‌سومین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-06-10 14:13:47

بررسی کارنامۀ «خاندان حَمّوئيان»

وسعت اثرگذاری حموئیان نه تنها از لحاظ بازۀ زمانی، که از حیث گسترۀ جغرافیایی نیز کم‌نظیر است و این خاندان در خراسان، یزد، اردکان، شام و مصر، تأثیری پررنگ داشته‌اند.

2020-06-07 13:13:12

منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک

نخستین رسالۀ جامع در هیئت بطلمیوسی نوشتۀ ابومحمد عبدالجبار خَرَقی با تصحیح، ترجمه و پژوهش حنیف قلندری، با نظارت دکتر حسین معصومی همدانی، منتشر شد.

2020-05-19 16:13:27

بخش حساب از دانشنامۀ «دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج»

«دٌرَّة‌ التاج لِغُرَّة ‌الدُبّاج» یکی از مهمترین آثار قطب‌الدین محمود ‌بن ‌مسعود ‌بن مصلح کازرونی شیرازی است، که بخش حساب آن با تصحیح و تعلیقات سید‌عبدالله انوار منتشر شده است.

2020-04-14 14:25:35

صفحه‌ها