دیوان غیاث الدین کُجُجی

خواجه غیاث‌الدین شیخ محمّد کُجُجانی، مشهور به خواجه شیخ، در دوران سلطان اویس ایلکانی و فرزند او، سلطان حسین، شیخ الاسلام آذربایجان بود.

2016-11-21 14:04:06

خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن)

تذكرۀ خلاصة الاشعار و زبدة الافكار، تألیف میر تقی الدین محمد بن علی حسینی كاشانی متخلص به ذكری و مشهور به میر تذكره است كه بین سال‌های 976ـ 1016 ق. تألیف و نگارش آن به انجام رسیده است.

2016-11-21 13:49:52

کتاب الملخص فی اللغة

کتاب الملخص فی اللغة تألیف ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین بادی معروف به کافی است.

2016-10-17 13:36:24

ترجمۀ کتاب الملل و النحل

ملل‌و‌نحل‌نویسی، نوعی است از انواع نگارش‌های دنیای قدیم اسلامی که به شرح و توصیف باور گروه‌های دینی گوناگون، و در برخی موارد نقد و نقض عقاید آنان، اختصاص دارد.

2016-09-19 12:20:13

کهن ترین فرهنگ نامۀ فارسی شناخت شده دانش استیفا

بررسی بسیاری از متون و اسناد دورۀ اسلامی نیازمند آگاهی از اصطلاحات دانش استیفا (دیوانسالاری) است.

2016-05-14 10:55:59

فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ فردوسی، کالج وادام (Wadham) دانشگاه آکسفورد

فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ فردوسی، کالج وادام (Wadham) دانشگاه آکسفورد.

2016-04-19 12:07:26

هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر کشف الاسرار میبدی

این کتاب تحلیل و بررسی یکی از شیوا‌ترین تفسیرهای عرفانی به زبان فارسی، تفسیر کشف‌الاسرار و عدةالابرار رشیدالدین میبدی، مفسر قرن ششم هجری است.

2016-04-17 10:28:07

جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی)

جامع التواریخ (بخش مغول) بر پایۀ معتبرترین دستنوشتهای این اثر در ایران و جهان تصحیح و به همراه تعلیقات و یادداشتهایی از سوی مصححان فراهم آمده است.

2016-02-23 11:27:16

صحیفۀ سجادیه با ترجمه ای کهن به فارسی

اثر حاضر ترجمه‌ای است کهن از کتاب بسیار معروف صحیفۀ سجّادیّه مشتمل بر دعاها و مناجات‌های حضرت امام سجّاد (ع).

2016-02-22 12:08:41

المحجة البيضاء فی أصول الدين

کتاب حاضر چاپ نسخه‌برگردان کتاب المحجة البيضاء فی أصول الدين تأليف حسام‌الدين عبد‌الله بن زيد العنسی (د. 667 ق) است.

2016-01-17 14:03:06

صفحه‌ها