«کنوز الودیعة» حلقۀ تکامل متون اخلاقی

«کُنوز الوَدیعة مِن رموزِ الذّریعة» ترجمهٔ الذریعۀ راغب اصفهانی، با انشای ابن‌ظافِر شیرازی، را می‌توان حلقۀ تکامل متون تعلیم اخلاقی ایرانی و اسلامی تا قرن هشتم محسوب کرد.

2020-03-17 19:52:57

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران

کتابشناسی متون چاپ شده در ایران (از سال 1233 قمری تا 1390 شمسی) به کوشش محمود طیار مراغی و سید سعید میرمحمدصادق، در دو جلد سامان یافته است.

2020-03-17 19:38:45

روزگار و زندگانی شاه طهماسب صفوی در «افضل التواریخ»

بیست و هشتمین اثر از مجموعۀ تاریخ و جغرافیای مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب اثری است مربوط به قرن یازدهم هجری از فضلی خوزانی اصفهانی که به روزگار و زندگانی شاه طهماسب اول صفوی اختصاص دارد.

2020-01-11 16:15:50

«بُحَیره»؛ اثری بی‌نظیر در حکایت‌نویسی و عجایب نگاری

مجموعۀ سه جلدی «بُحَیره» که اثری بی‌نظیر از میرمحمدهاشم بیگ فزونی استرآبادی در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری است، با مقدمه و تصحیح مرتضی موسوی و رضوان مسّاح چاپ و منتشر شده است.

2019-12-28 15:27:24

انتشار «تفسیر بصائر یمینی» به کوشش علی رواقی

تفسیر بصائر

«تفسیر بصائر یمینی»، به عنوان سیصد‌ و بیست و پنجمین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به کوشش علی رواقی منتشر شده است.

2019-12-22 13:42:27

«لطائف التفسیر» میراثی ارزشمند از ادب پارسی

لطائف التفسیر تصنیف فخرالاسلام ابونصر احمد بن الحسن بن سلیمان درواجکی (به سال 519 ﻫ.ق) از میراث‌های ارزشمند فرهنگ اسلامی و زبان و ادب پارسی، است.

2019-12-02 17:07:28

کهن‌ترین نسخۀ «جامع التواریخ» و «مجمع التواریخ»

کهن‌ترین نسخۀ «جامع التواریخ» نوشتۀ رشیدالدین فضل‌الله همدانی و «مجمع التواریخ» تألیف حافظ ابرو به زبان فارسی، توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2019-12-02 17:00:26

«دُستور المنجمین» میراثی بازمانده از الموت

میراث مکتوب- دُستور المنجمین اثری است از مؤلفی ناشناخته که حدود سال 500 هجری در قلعه ا

2019-12-02 16:55:00

جایگاه سادات علوی یزد در «رسالۀ صحیفۀ جعفری»

رسالۀ صحیفۀ جعفری در احوال امامزاده ابوجعفر محمّد عریضی (درگذشتۀ 424 ق) با مقدمه و تصحیح محمدرضا ابوئی مهریزی منتشر شده است.

2019-12-02 16:35:42

دست نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و شکار در فیروزکوه

دست نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار از سفر و شکار در فیروزکوه

این کتاب حاوی دست‌نوشته‌های ناصرالدین شاه قاجار (1247-1313ق.) از سفر و شکار در فیروزکوه طی چند ماه ابتدایی سال 1282 ق. است. شاه قاجار در این سفر رویدادهای مسیر رفت و برگشت از تهران به فیروزکوه و بالعکس را به رشتۀ تحریر درآورده است.

2019-03-11 11:28:41

صفحه‌ها