تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن

یکی از گونه های نثر کهن فارسی از ادوار نخستین آن، مجالس عالمانی از خراسان و ماوراء النهر قدیم است.

2016-01-04 14:23:20

کتاب تلخیص المحصل (فی شرح المحصل فی علم الکلام)

این کتاب چاپ نسخه برگردان کهنترین نسخۀ موجود کتاب تلخیص المحصّل اثر ارزشمند خواجه نصیرالدین طوسی است.

2015-12-15 14:53:23

هفت منظومه حماسی

کتاب هفت منظومۀ حماسی شامل منظومه‌های 1. بیژن‌نامه، 2. کک کوه‌زادنامه، 3. داستان ببر بیان، 4. داستان پتیاره، 5. تهمینه‌نامۀ کوتاه، 6. تهمینه‌نامۀ بلند و 7. رزم‌نامه شکاوندکوه است.

2015-11-21 15:38:36

کامل التعبیر

یکی از نامورترین نویسندگان سدۀ ششم هجری، حبیش بن ابراهیم تفلیسی است.

2015-11-01 14:17:15

تاریخ کشیکخانۀ همایون

تاریخ کشیکخانۀ همایون اثری است تاریخی – ادبی و یا ادبی – تاریخی به نظم و نثر از نورالدین محمد شریف کاشانی متخلّص به نجیب.

2015-10-26 11:08:19

ضياء الشِّهاب

أَبوعبدالله محمّد بنِ سَلامَة بنِ جعفر (درگذشته 454 ق.) دانشورى مصرى و محدِّث و فقيهى شافعى است كه در خاندانى علمى باليده است.

2015-10-25 12:28:13

مجموعه آثار امامیه

این کتاب چاپ نسخه‌برگردانی از یک اثر کهن و ارزشمند شیعی است که از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است.

2015-06-28 10:31:31

نقد متن پژوهی مدرن

کتاب حاضر دربردارندۀ بحثی تازه در زمینۀ تصحیح انتقادی متون، به ویژه متون دورۀ چاپ ماشینی در آغاز سدۀ نوزدهم و سدۀ بیستم است.

2015-06-20 11:14:25

دیوان خازن

در این مجموعه بسیاری از اشعار خازن مندرج و مضبوط است.

2015-06-09 11:48:36

دیوان امامی هروی

امامی هروی از شاعران سرشناس قرن هفتم هجری است که در هرات بالید امّا بیشتر عمر را در کرمان و یزد و اصفهان گذراند.

2015-05-27 11:26:00

صفحه‌ها