رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا

اخوان الصفا گروهی از دانشمندان برجسته در قرن چهارم، متخصص و صاحب نظر در علوم عقلی و علوم طبیعی زمان خود بودند.

2017-12-20 13:15:30

الرسائل و المکاتیب

الرسائل والمکاتیب دربرگیرندۀ هجده رساله از آثار مسکویه است.

2017-12-13 10:17:38

الکنزالکبیر

ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه (درگذشتۀ 421 هـ) از دانشمندان بزرگ سدۀ چهارم و پنجم هجری است .

2017-12-11 10:11:05

پنج رسالۀ حروفیه

نهضت حروفيه در سدۀ 8 ق. با رهبرى فضل‌اللّه استرآبادى (م 796 ق.) بر ضد تيموريان پديد آمد.

2017-12-09 14:51:37

نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟

رستم التواریخ کتابی است که رخدادها و حکایت های دوره ای پر تنش از تاریخ ایران را با آهنگی تند و پرشتاب روایت می کند.

2017-10-09 13:58:26

خلاصة الاشعار و زبدة الافكار (بخش قزوين، گيلان و دارالمرز و نواحی آن)

كتاب حاضر اصل پنجم و ششم از بخش «خاتمه» تذكره خلاصة الأشعار و زبدة الأفكار، تأليف تقى‌الدين محمّد بن شرف‌الدين على حسينى متخلّص به «ذكرى» است.

2017-09-17 16:39:05

راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان (روش شناسی ویرایش و بازسازی)

سال هاست کیش مانوی و زبانهایی از ایرانی میانه، مانند فارسی میانه و پارتی و سغدی، در دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شود.

2017-08-06 15:32:00

اربعين العلايي في كلام العلي

سنّت اربعین نویسی (گردآوری چهل حدیث، گاه با ترجمه و شرح آنها)، براساس سخنی از پیامبر اسلام که بدین کار سفارش نموده، از سده‌های نخستین هجری تا به روزگار ما مرسوم بوده است.

2017-07-25 15:27:05

الرحلة المکیة

الرحلة المکیة نگاشتۀ سید علی مشعشعی، از مهم‌ترین نگاشته‌ها در باب سلسلۀ مشعشعیان است.

2017-06-07 10:47:02

مجموعه رسائل

آنچه پیش رو دارید تصويرى از نسخۀ خطی‌ای است به شمارۀ 11574 که در كتابخانۀ ملى ايران نگهداری می‌شود، و در تاریخ 420 هـ کتابت شده است.

2017-05-06 14:00:21

صفحه‌ها